asociacion
estatutos
publicacions
enlaces
contacto

INDICE POR CAPÍTULOS

 

CAPÍTULO I:
    DA ASOCIACIÓN EN XERAL
CAPÍTULO II:
    DOS SOCIOS
CAPÍTULO III:
    DOS ÓRGANOS DA ASOCIAC.
CAPÍTULO IV:
    RÉXIME ECONÓMICO
CAPÍTULO V:
    DO REGULAMENTO DE RÉXIME
    INTERNO

CAPÍTULO VI:
    MODIFICACIÓN DE ESTATUTO
    E DISOLUCIÓN DA ASOCIAC.

 

 

descargar estatutos

 

 

CAPÍTULO IV: RÉXIME ECONÓMICO

 

Artigo 36º.- A Asociación no momento de inicia-las súas actividades dispón dun patrimonio de vintecatro mil euros. O peche do exercicio económico coincidirá co do ano natural.

 

Artigo 37º.- A Asociación funcionará en réxime de presuposto anual. O borrador de presuposto será elaborado polo Tesoureiro da Asociación, que deberá telo preparado antes do un de xaneiro de cada ano, a fin de que poda ser aprobado na Asamblea Xeral ordinaria.

 

Artigo 38º.- A Asociación manterase dos seguintes recursos:

 

1.   As cuotas periódicas dos/as asociados/as.

2.   As cuotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola Asamblea.

3.   As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou
 particulares.

4.   Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento das actividades da asociación.

5.   Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades non lucrativas.

 

Artigo 39º.- As cuotas ordinarias acórdanse pola Asamblea Xeral ordinaria, a proposta da Xunta Directiva non sendo reintegrables en caso algún e adicándose a atende-Ias necesidades da Asociación.

 

Artigo 40º.- Anualmente con referencia ó último día do exercicio económico de cada ano, elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memoria, que será posta a disposición dos/as asociados/as, durante un prazo non inferior a 15 días ó sinalado para a celebracion da Asamblea Xeral ordinaria, que deberá aprobalo ou censuralo.

 

Artigo 41º.- Anualmente no tempo que establece o artigo 25 será aprobado o orzamento pola Asamblea Xeral ordinaria.

 

Artigo 42º.- Para a disposición de fondos das entidades bancarias onde a Asociación teña depositados os mesmos, terán recoñecidas as sinaturas na entidade bancaria correspondente o Presidente e o Tesoureiro, para a utilización conxunta deles.

 

Artigo 43º.- Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser distribuidos entre os/as asociados/as os recursos obtidos pola Asociación.

ANTERIOR   |   SEGUINTE

esta páxina web en galego tivo unha axuda outorgada pola Xunta de Galicia

diseñado por IDE Informática, S.L.